main content TIER3 SUBLAYOUT

29
September
2023

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực tuyến)

Thứ Sáu, ngày 29 Tháng Chín, 2023
10:00 SA - 11:00 SA (bằng tiếng Anh)

Khi tham gia lớp học này, quý vị sẽ biết được chúng ta có thể thay đổi những yếu tố nào gây bệnh tiểu đường, bốn thói quen tự chăm sóc quan trọng để kiểm soát bệnh tiểu đường và cách sử dụng các mục tiêu SMART (cụ thể, có thể đo lường, khả thi, liên quan và có thời hạn) để kiểm soát bệnh tiểu đường. 

  Mã Số Buổi Học:  26317554121

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

29
September
2023

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Trực tuyến)

Thứ Sáu, ngày 29 Tháng Chín, 2023
12:30 CH - 1:30 SA (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giúp học viên học cách ăn uống lành mạnh với ngân sách tiết kiệm, cách lựa chọn lành mạnh khi đi ăn ở ngoài và đồng thời cũng nhắc lại tầm quan trọng của hoạt động thể chất.

  Mã Số Buổi Học: 26348782006

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân
 

29
September
2023

Sống Khỏe trong Cộng Đồng: Giao Tiếp Lành Mạnh (Trực Tuyến)

Thứ Sáu, ngày 29 Tháng Chín, 2023
2:00 CH - 3:00 CH (bằng tiếng Anh)

Một chương trình dành cho người khuyết tật.

Chủ Đề: Thông Báo Rõ Ràng, Mạch Lạc – Quý vị sẽ được tìm hiểu cách thông báo nhu cầu của mình với bác sĩ hoặc mạng lưới hỗ trợ sao cho rõ ràng, mạch lạc.

  Mã Số Buổi Học:  26329992976

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

02
October
2023

Breathe Well, Live Well (San Bernardino)

Monday, October 2, 2023
1:30 PM - 2:30 PM (in Spanish)

Topic: Understand Your Asthma - Find out what happens in the lungs when asthma symptoms start, learn about asthma triggers, and how to avoid asthma attacks.

Location

IEHP Community Resource Center (San Bernardino)

805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410

 


02
October
2023

Understanding Diabetes: Taking Medication (San Bernardino)

Monday, October 2, 2023
10:00am - 11:00am (in Spanish)

Taking Medications - See why taking medicine is necessary for some people and how different types of medicines help manage diabetes.

Location

IEHP Community Resource Center (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 9241003
October
2023

Healthy Heart : Get Energized! Say Yes to Physical Activity + Control Your Blood Pressure (Riverside)

Tuesday, October 3, 2023
4:00 PM - 5:00 PM (in English)

How is your heart? In this class, you will learn about different types of physical activities to improve heart health as well as learn how to control your blood pressure. 

Location

IEHP Community Resource Center (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 9250303
October
2023

Eat Healthy, Be Active Workshop (Perris)

Tuesday, October 3, 2023
2:30 PM - 3:30 PM (in Spanish)

This 1 Hour class reviews tips for losing and managing weight. 

Location

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 9257003
October
2023

Eat Healthy, Be Active Workshop (Riverside)

Tuesday, October 3, 2023
1:00 PM - 2:00 PM (in English)

This 1 Hour class reviews mindful eating.

Location

IEHP Community Resource Center (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 9250303
October
2023

Understanding Diabetes: Taking Medication (Riverside)

Tuesday, October 3, 2023
10:30am - 11:30apm (in English)

Taking Medications - See why taking medicine is necessary for some people and how different types of medicines help manage diabetes.

Location

IEHP Community Resource Center (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 9250303
October
2023

Breathe Well, Live Well (Perris)

Tuesday, October 3, 2023
4:00 PM - 5:00 PM (in Spanish)

Topic: Control Your Asthma - Find out what happens in the lungs when asthma symptoms start, learn about asthma triggers, and how to avoid asthma attacks.

Location

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 92570

03
October
2023

Understanding Diabetes (Perris)

Tuesday, October 3, 2023
1:00pm - 2:00pm (in English)

In this class, learn which risk factors for diabetes can be changed, the four main self-care behaviors to manage your diabetes and how SMART goals can help you take control. 

Location

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 9257004
October
2023

Understanding Diabetes (Online)

Wednesday, October 4, 2023
12:30pm - 1:30pm (in Spanish)

In this class, learn which risk factors for diabetes can be changed, the four main self-care behaviors to manage your diabetes and how SMART goals can help you take control. 

  Session Number: 26349120697

 1. Download Webex for Apple users
 2. Download Webex for Android users
 3. Download Webex for PC users

04
October
2023

Eat Healthy, Be Active Workshop (Online)

Wednesday, October 4, 2023
2:30 PM - 3:30 PM (in English)

This 1 Hour class reviews tips for losing and managing weight.

  Session Number: 26343388647

 1. Download Webex for Apple users
 2. Download Webex for Android users
 3. Download Webex for PC users
 

04
October
2023

Breathe Well, Live Well (San Bernardino)

Wednesday, October 4, 2023
4:00 PM - 5:00 PM (in English)

Topic: Understand Your Asthma - Find out what happens in the lungs when asthma symptoms start, learn about asthma triggers, and how to avoid asthma attacks.

Location

IEHP Community Resource Center (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 9241004
October
2023

Your Health and Wellness Benefits (Victorville)

Wednesday, October 4, 2023
10:30 AM - 11:30 AM (in Spanish)

In this class, we outline your Health Education benefits like preventive screenings, self-management tools, and other resources. Learn more about which programs are best for you! 

Location

IEHP Community Resource Center (Victorville)

12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395

04
October
2023

Breathe Well, Live Well (Online)

Wednesday, October 4, 2023
10:00 AM - 11:00 AM (in English)

Topic: Understand Your Asthma - Find out what happens in the lungs when asthma symptoms start, learn about asthma triggers, and how to avoid asthma attacks.

  Session Number: 26332619123

 1. Download Webex for Apple users
 2. Download Webex for Android users
 3. Download Webex for PC users

04
October
2023

Becoming a Mom: You and Your Pregnancy (San Bernardino)

Wednesday, October 4, 2023
2:30pm - 3:30pm (in Spanish)

Topic: You and Your Pregnancy -  In this class participants will learn what they can do to have a healthy pregnancy and some of the common discomforts that come with pregnancy. 

Location

IEHP Community Resource Center (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 9241004
October
2023

Understanding Diabetes: Taking Medication (San Bernardino)

Wednesday, October 4, 2023
1:00pm - 2:00pm (in English)

Taking Medications - See why taking medicine is necessary for some people and how different types of medicines help manage diabetes.

Location

IEHP Community Resource Center (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 9241004
October
2023

Eat Healthy, Be Active Workshop (Perris)

Wednesday, October 4, 2023
9:30 AM - 10:30 AM (in English)

Staying healthy and active can be fun for the whole family!  No need for expensive gym memberships. Join us for a fun class where everyone can enjoy physical activity through SPARK (Sports, Play, and Active Recreation for Kids). All ages and abilities are welcome.

Location

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 9257004
October
2023

Living Well in the Community: Healthy Reactions (Perris)

Wednesday, October 4, 2023
1:30pm - 2:30pm (in English)

A program for persons with disabilities.

Topic: Healthy Reactions: You will learn how to change frustration into motivation.

Location

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 92570